Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
VYDÁVANIE CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS

Prešovská regionálna komora SOPK sa v roku 2010 stala registračnou autoritou spoločnosti Disig, a.s. Bratislava a je oprávnená vykonávať certifikačné činnosti a poskytovať akreditované certifikačné služby v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a súvisiacej platnej legislatívy SR.

Výhody elektronizácie procesov v rámci spoločnosti:
- ochrana proti úniku dôverných informácií
- určenie zodpovednosti za nesprávne dodanie údajov
- zabránenie vzniku chýb pri prenose/prepise dokumentov
- bezpečné doručovanie a poskytovanie dôverných informácií
- zníženie finančných nákladov (nižšie správne poplatky pri elektronickom podaní)

Prešovská regionálna komora SOPK ako registračná autorita pre verejnosť poskytuje tieto certifikačné služby:
- vydanie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis (ZEP)
- vydanie osobného certifikátu (EP)
- dodanie bezpečného zariadenia certifikovaného Národným bezpečnostným úradom SR


Zaručený elektronický podpis (ZEP)
Zaručený elektronický podpis je právnym ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Jeho prednosťou je, že na rozdiel od klasického podpisu, ktorého overenie v prípade sporných situácií dokáže len znalec - grafológ, elektronický podpis je vždy jedinečný, pretože je istou jedinečnou kombináciou znakov, vytvorených prostredníctvom matematického postupu a kódovania. Navyše pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci môžete ušetriť až polovicu správneho poplatku. Kvalifikovaný certifikát pre ZEP sa ukladá na bezpečné zariadenie certifikované Národným bezpečnostným úradom SR.

ZEP sa dá využiť:
 • pri colnom konaní na komunikáciu s Colným úradom SR
 • pri daňových dokumentoch na komunikáciu s Daňovým úradom SR
 • pre kvalifikované podania cez Ústredný portál verejnej správy portal.gov.sk
  • Obchodný register SR
  • Kataster nehnuteľností SR
  • Úrad priemyselného vlastníctva SR
  • Štatistický úrad SR
  • Súdy SR
  • Iné - zoznam inštitúcií, ktorým možno poslať kvalifikované podanie môžete nájsť na stránke Národného bezpečnostného úradu SR v sekcii Elektronický podpis.

Žiadateľom o vystavenie kvalifikovaného certifikátu pre ZEP je vždy fyzická osoba. Na jeho vybavenie je potrebné predložiť dva doklady totožnosti (napr. občiansky preukaz a vodičský preukaz); v niektorých prípadoch sa vyžadujú aj ďalšie doplňujúce doklady (splnomocnenie, výpis z obchodného registra, súhlas s vydaním ZEP pre zamestnanca). Vydanie ZEP trvá približne 20 minút a vybavuje sa na počkanie. Predtým, ako nás navštívite, dohodnite si stretnutie na doleuvedených kontaktoch.


Osobný certifikát (EP)
Osobný certifikát (certifikát verejného kľúča) je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný. Súkromný kľúč držiteľa osobného certifikátu je spravidla uložený na disku jeho PC.

Osobný certifikát možno vydať na:
 • fyzickú osobu
 • fyzickú osobu - zamestnanca
 • právnickú osobu

EP sa dá využiť:
 • podpisovanie e-mailových správ
 • zasielanie výplatných pások elektronicky
 • zasielanie faktúr elektronicky
 • bezpečné doručenie a poskytnutie dôverných informácií elektronickou poštou
 • bezpečné prihlasovanie sa do systému - náhrada za prihlásenie pomocou hesla
 • bezpečná komunikácia s webovými stránkami
 • EDI komunikácia - elektronická výmena štandardných dokumentov medzi dvoma nezávislými subjektmi


Certifikát pre server
Certifikát pre server je určený v prvom rade pre potreby vytvorenia bezpečného komunikačného kanála cez Internet prostredníctvom SSL protokolu. Umožňuje šifrovaný prenos údajov pre užívateľov pristupujúcich na web, email, alebo inú službu využívajúcu SSL na Vašom serveri. Momentálne sa certifikáty pre server z bezpečnostných dôvodov vydávajú len priamo v spoločnosti Disig, a.s. v Bratislave !!!

Žiadateľom o certifikát môže byť:
 • fyzická osoba
 • právnická osoba


Cenník služieb registračnej autority

P.č. cena bez DPH
člen SOPKnečlen SOPK
1. CERTIFIKÁTY
osobný certifikát
na jeho uloženie nie je potrebné bezpečné zariadenie
16,67 €16,67 €
kvalifikovaný certifikát , platnosť 1 rok
pre zaručený elektronický podpis, na jeho uloženie je potrebné bezpečné zariadenie
21,67 €21,67 €
kvalifikovaný certifikát , platnosť 2 roky
pre zaručený elektronický podpis, na jeho uloženie je potrebné bezpečné zariadenie
43,33 €43,33 €
kvalifikovaný certifikát , platnosť 3 roky
pre zaručený elektronický podpis, na jeho uloženie je potrebné bezpečné zariadenie
65,00 €65,00 €
2. SIEMENS PACK PRE ZEP (obsahuje kvalifikovaný certifikát + bezpečné zariadenie + čítačka)
kvalifikovaný certifikát , platnosť 1 rok
76,67 €76,67 €
kvalifikovaný certifikát , platnosť 2 roky
96,67 €96,67 €
kvalifikovaný certifikát , platnosť 3 roky
116,67 €116,67 €

Kontakty - termín stretnutia na registračnej autorite je vždy potrebné dohodnúť vopred:
Ing. František Kupčiha
Prešovská regionálna komora SOPK
tel 051 7599951
fax 051 7732413
frantisek.kupciha@sopk.sk

Ing. Jozef Dvorčák
Prešovská regionálna komora SOPK, Kancelária SOPK Poprad
tel 052 7721657
fax 052 7721657
jozef.dvorcak@sopk.sk


TCIG

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora