Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Overovanie obchodných dokladov - cenník

P.č. Druh práce alebo služby Cena
bez DPH 20%
1. Posúdenie pôvodu tovaru a vydanie osvedčenia o pôvode tovaru (GATT/WTO - tlačivo Certifikát o pôvode tovaru SOPK)
á 1 sada ( t.j. 1x originál + 2x kópie)
a) normálne, t.j. do 48 hodín19,90€
b) prednostne (na počkanie)39,80€
c) vypísanie tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru strojom podľa podkladov žiadateľa, bez záruky za správnosť uvedených údajov - 1 sada10,00€
2. Overenie obchodnej faktúry na jeden obchodný prípad
á 1 sada ( t.j. 1x originál + 2x kópie)
0,2% z hodnoty faktúry
min. 39,80€ ; max.  431,50€
3. a) Zabezpečenie superlegalizácie obchodných dokladov (napr. osvedčenie o pôvode, obchodná faktúra, zmluva o zastúpení a pod.) na MZV SR33,20€
b) Zabezpečenie konzulárnej legalizácie obchodných dokladov (napr. osvedčenie o pôvode, obchodná faktúra, zmluva o zastúpení a pod.) na zastupiteľských úradoch cudzích štátov 66,40€
Pozn.: Konzulárne overenie vykonáva Úrad SOPK Bratislava v lehote 7 dní v Bratislave a 14 dní, ak sídlo ZZÚ je v Prahe alebo vo Viedni, od podania žiadosti na Úrade SOPK.
Cena nezahŕňa poplatok MZV, resp. konzulárnemu úradu a cestovné a iné výdavky mimo Bratislavy na základe dohody so žiadateľom podľa § 2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena dohodou.
4. Vydanie a overenie iných obchodných dokladov (okrem dokladov podľa bodu 1.a 2.) a vystavenie iných dokladov mimo potvrdenia o členstve v SOPK (originál):
a) normálne, t.j. do 48 hodín19,90€
b) prednostne39,80€
5. Vydanie potvrdenia o členstve v SOPK:
a) originál bezplatne
b) rovnopis alebo náhradné potvrdenie za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad o členstve bezplatne
6. Vydanie a overenie potvrdenia o existencii prekážky "vis major" (originál), okrem nákladov na autorizovaný preklad116,20€
7. Vydanie náhradného osvedčenia o pôvode, alebo iného overeného dokladu (tzv. duplikátu), za stratený. zničený, poškodený alebo odcudzený doklad, vydaný podľa cenníka I / položky č. 1. až 6. 110% základnej ceny za vydanie originálu
8. Zabezpečenie konzulárneho overenia, podľa položky 3. Odd. I., náhradných dokladov vydaných za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené doklady 110% základnej ceny podľa položky č. 3 Odd. I.
9. Vydanie ďalších overených exemplárov dokladov podľa položiek 1, 2, 4 a 6. nad základnú sadu 8,30€ za jeden doklad
10. Vydanie kópie (xerografickej) overených dokladov podľa položiek cenníka č.1. až 6. za 1 stranu formátu A41,70€
11. Tlačivo ( 1x samoprepisovacia sada) "FORM A", SOPK "Certificate of origin of goods" vydáva žiadateľovi príslušná regionálna komora SOPK na požiadanie za poplatok 0,80€

Poznámky a vysvetlivky:

Členovia SOPK majú nárok na 50% zľavu z poplatkov spojených so službami uvedenými pod položkami 1. až 9. cenníka vtedy, ak zaplatili členský príspevok do 31. 3. daného kalendárneho roka. Ak do tohto termínu nezaplatili členský príspevok, potom až do dátumu jeho úhrady sa im budú účtovať rovnaké ceny ako nečlenom SOPK. Táto zľava sa neuplatňuje na cenu podľa položky 10,11 Cenníka služieb SOPK.home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora